SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. SPLOŠNA DOLOČILA

a) Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZVOP-1).

b) Ti splošni pogoji poslovanja podjetja DSP d.o.o., Gasilska cesta 12, 1290 Grosuplje, matična številka: 2188791000, Davčna številka SI: 36739162, veljajo za vsa pravno-obligacijska razmerja med prodajalcem in kupcem, razen kadar se prodajalec in kupec v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so temelj vseh pogodb, ki jih skleneta prodajalec in kupec.

c) Pogoj za uporabo teh splošnih pogojev poslovanja je, da se je prodajalec v kupoprodajni pogodbi, naročilu ali drugih dokumentih (v nadaljevanju: pravni posel), na podlagi katerih je bil pravni posel sklenjen, nanje skliceval. S tem je bila dobavitelju dana možnost, da se z njimi seznani, pod pogojem, da so objavljeni na spletni strani naročnika.

d) Prodajalec si pridržuje pravico, da v posameznem pravnem poslu določi posebne pogoje, ki v primeru tega pravnega posla veljajo pred temi splošnimi pogoji poslovanja.

2. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA

a) Prodajalec mora blago oziroma storitev dobaviti oziroma opraviti v skladu s pravnim poslom.

b) Pravni posel med prodajalcem in kupcem velja za sklenjenega, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o bistvenih sestavinah posla, oziroma ko kupec prejme od prodajalce pisno izjavo, da njegovo naročilo sprejema.

c) Vse spremembe pravnega posla morajo biti v pisni obliki. Morebitni ustni dogovori, ki odstopajo od določil teh splošnih pogojev poslovanja ne veljajo, v kolikor niso potrjeni tudi v pisni obliki.

3. DOBAVNI ROKI

a) Rok za dobavo blaga je naveden na ponudbi, pri izračunu dobavnega roka se dela prosti dnevi na štejejo v naveden dobavni rok, pri čemer je potrebno upoštevati dela proste dni prodajalca in njegovih dobaviteljev. Dobavni čas začne teči z dnem obojestranske potrditve naročila.

b) Če prodajalec zaide v zamudo, je kupec upravičen, skladno z zakonskimi določbami, odstopiti od pogodbe, potem ko je prodajalcu zaman dal najmanj 14-dnevni naknadni rok izpolnitve. Vendar pa prodajalec ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi, ki bi nastala zaradi okoliščin zunaj njegovega vpliva oz. nadzora, katerih kljub dolžni skrbnosti ob času odpošiljanja potrditve naročila ni bilo mogoče pričakovati niti jih je bilo mogoče odvrniti ali preprečiti z razumnimi ukrepi.

c) Dobavni roki, navedeni na ponudbah oz. potrditvah naročila, veljajo s pridržkom, če bo tudi prodajalec prejel blago v dogovorjenem roku s strani svojih dobaviteljev.

4. LASTNINSKI PRIDRŽEK

a) Prodajalec si do popolnega plačila kupnine in vseh stroškov, ki bi prodajalcu nastali v zvezi s prevzemom in dobavo blaga, pridržuje lastninsko pravico na dostavljenem blagu. V primeru vgradnje ali montaže dobavljenih izdelkov z drugimi izdelki si prodajalec pridržuje lastninsko pravico na delu teh izdelkov ali na sorazmernem delu novega izdelka.

b) V primeru zastavitve, tatvine ali drugega posega v prodajalčeve pravice ima kupec dolžnost, da prodajalca o tem obvesti. Za krivdno povzročeno škodo v lastninski pridržni pravici prodajalca odgovarja kupec.

c) V primeru ravnanja v nasprotju s pogodbo, zlasti pri zamudi s plačilom, je prodajalec upravičen prodano blago odvzeti. Pri takšnem prevzemu blaga ne gre za odstop od pogodbe, razen če prodajalec to izrecno pisno izjavi. V primeru zahteve prodajalca po uveljavitvi lastninskega pridržka kupec soglaša, da prodajalec vstopi v njegove prostore, v katerih je shranjeno blago in blago, prevzame ter odpelje.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

a) Prodajalčeva odgovornost ne krije nobene posredne, posledične ali predvidljive škode niti izgube dobička oz. dohodka zaradi izpada blaga drugih podobnih razlogov. Višina prodajalčeve garancijske obveze ali druge odgovornosti ne more nikakor preseči zaračunane vrednosti naročenega in/ali dobavljenega blaga po tej pogodbi.

6. VIŠJA SILA

a) Prodajalec ne odgovarja za pravne posledice kršitve pogodbe, če je do kršitev pogodbe prišlo zaradi višje sile. Izraz “višja sila” pomeni vse izredne in nepredvidljive dogodke, na katere prodajalec in kupec ne moreta vplivati, jih preprečiti in so zunaj njunega poslovanja.

7. SPORI

a) Prizadevamo si, da se morebitni spori rešijo izvensodno in sporazumno. Za nerešljive spore je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.

8. OBJAVA

a) Ti splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.dsp.si , dne 4.5.2020.

Kontaktirajte nas

[contact-form-7 id=”5″ title=”Contact form”]

© 2020 Vse pravice pridržane.